Date/Time

Saturday, October 6th, 2018 | 3:00pm - 4:00pm

Where We Will Meet

Buali pedestrian zone

Where The Walk Will End

Buali square

About This Walk

یاسر دلباز به عنوان موسس گروه اموزشی دلباز و موسس موسسه فرهنگی هنری دلباز این فوتووواک بزرگ را در همدان رهبری کرد و حدود 300 نفر از عکاسان همدان و چندین نفر از شهرها و کشور های مختلف نیز در این برنامه بزرگ شرکت داشتند . در این پیاده روی عکاسی که در محوطه دهکده گنجنامه برگزار شد حدود 15  نفر از هنرجویان هدایت نفرات را بر عهده داشتند و در دشت وسیع میدان میشان به ارتقا سطح عکاسی به صورت گروه های کوچک تر پرداختند

همانند ده دوره گذشته بزرگترین و پرشور ترین پیاده روی سطح کشور توسط گروه آموزشی دلباز انجام شد
دوره بعدی این پیاده روی همانند سالهای اولیه در تهران انجام خواهد شد

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.